Verkoopvoorwaarden RSL

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De goederen – diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de leveringsbon.
2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
3. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
4. Behoudens andersluidend beding op de factuur vermeld zijn alle facturen van RSL contant betaalbaar zonder
korting.
5. Onze leveringen /diensten zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar
datum. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.
7. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 10% per jaar.
8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld
worden verhoogd met 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Dit bedrag geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke incasso en gerechtskosten.
9: De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke –
waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.
10. De geleverde koopwaar blijft eigendom van RSL zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet
betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan
betaling van de factuur 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van
rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van
de schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
11. In geval de verkoopsovereenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant zal deze
aan RSL een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de koopprijs.
12: Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing zelf indien anders vermeld op de
door de klant toegestuurde bestelbonnen.
13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen
(waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd . Belgisch recht is van
toepassing op deze overeenkomst.